O projekcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Jastrząb/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu zapraszają do udziału w projekcie pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja”

Planowany okres realizacji projektu od 01.10.2021r. do 31.01.2023r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób (30K) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w powiecie szydłowieckim,  i zapobiegnięcie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób w okresie  do 31.01.2023 r.

Planowany efekt:

1) Nabycie wiedzy nt zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 50 osób (30K)

2) Nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 40 osób (24K)

3) Nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min. 40 os.

4) Nabycie lub podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez min. 40 osób (24K)

Wartość ogółem  projektu:  987 116,25 zł
Wkład UE:  789 693,00 zł

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w powiecie szydłowieckim, w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Preferowane  do objęcia  wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 1. Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego
 2. Diagnoza sytuacji zawodowej
 3. Sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji
 4. Praca socjalna
 5. Specjalistyczne poradnictwo indywidualne
 6. Warsztaty rozwoju osobistego
 7. Trening umiejętności społecznych
 8. Szkolenie zawodowe
 9. Staż
 10.  Wsparcie Pośrednika pracy

*Powyższe formy wsparcia są przyznawane Uczestnikom projektu, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Zapewniamy:

 • stypendium stażowe 
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem do lat 7
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • egzamin po szkoleniu zawodowym
 • materiały szkoleniowe
 • catering na zajęciach grupowych

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl

oraz

Gmina Jastrząb/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb
tel: 48/ 628-48-60
e-mail:  gopsjastrzab@wp.pl